Kategóriák
30+ év szakmai tapasztalat
30+ év szakmai tapasztalat
100%-ban magyar családi vállalkozás
100%-ban magyar családi vállalkozás
Gyors, akár aznapi kiszállítás
Gyors, akár aznapi kiszállítás
Alkonek / vízmentes denaturált szesz/ 1 l PET palack NEK
2.150 Ft (1.693 Ft + ÁFA)

Alkonek / vízmentes denaturált szesz/ 1 l PET palack NEK

2.150 Ft (1.693 Ft + ÁFA)
Vonalkód: 5997938731081

A valódi készlet miatt kérjük hívjon minket ezen a számon: +3612624715


 • alkoholos pácok, shellakk és más készítmények oldására, hígítására,

 • finommechanikai alkatrészek zsírtalanítására,

 • egyéb vegyipari felhasználásra.

 • a termék teljesen vízmentes ezért magas fényű politúrok készítésére különösen ajánlott. •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Elérhetőség: 100 db raktáron
Átlagos értékelés: (2)

Leírás és Paraméterek

Alkonek / vízmentes denaturált szesz/ 1 l PET palack NEK

Alkalmazási terület:

Alkoholos pácok, shellák és más készítmények oldására, hígítására. Finommechanikai alkatrészek zsírtalanítására, valamint egyéb vegyipari felhasználásra. A termék teljesen vízmentes ezért magas fényű politúrok készítésére különösen ajánlott.

 

Előnyei:

-  kiváló finommechanikai (elektronikai) alkatrészek tisztítására

-  kiváló magas fényű politúrozás előkészítésére

-  tiszta alapnyagokból áll

-  illata nem iritál

 

Szín: transzparens, vagy enyhén sárgás

Főbb összetevők: Etanol, adalékok

 

Felhasználási útmutató:

Magas alkoholtartalma és tisztasága az igényes alkalmazásokat is lehetővé teszi. Más kemikáliákkal tilos összekeverni. Minőségét a termék 5 évig megőrzi bontatlan csomagolásban. Hűvös napfénytől védett helyen tárolandó.

 

Kiszerelés:

-  1 literes PET palack

-  1,9 literes PET palack

-  19l PE kanna
*

*Csak jövedéki engedéllyel rendelkező cégek számára vásárolható

UN Szám: 1170

VTSZ (KN) Szám: 2207

 

BIZTONSÁGI ADATLAP (veszélyes készítményekhez)

 

A kiállítás kelte: 2012.09.19. 1. Az anyag / keverékek és a vállalat / vállalkozás azonosítása Termékazonosító A készítmény neve Alkonek B Termékszáma - Az anyag vagy keverék megfelelően azonosított felhasználás, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás Elektronikai mosó és tisztító A biztonsági adatlap szállítójának adatai Forgalmazó Nógrádi Vegyipari Zrt. Cím H-2657 Tolmács, Arany J. u. 2. Telefon, Fax Tel./Fax.:06-35-350-511 E-mail cím info@nvzrt.hu Forgalmazó Printec BB Kft Cím 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. Telefon, Fax Tel.:(93) 325 757, Fax: (93) 325 757 Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon 06-1-476-6464 (munkaidőben) 06-80-20-11-99 (ingyenes, zöld szám) 

 

2. A veszély meghatározása Az anyag vagy keverék osztályozása Besorolás (1999/45/EGK) F, R 11. Címkézési elemek Címkézés Tűzveszélyes

 

Veszélyre utaló mondatok R 11 Tűzveszélyes Biztonságos használatra utaló mondatok S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S 7 Az edényzet légmentesen lezárva tartandó. S 9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó- tilos a dohányzás. S 33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. 

 

Egyéb veszélyek Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll. Egészségre gyakorolt hatások Az anyag izgathatja a szemet, a bőrt és a légutakat, gőzei nagyobb koncentrációban bódítóak. További részletekért lásd 4. és 11. pontokat. Környezeti hatások Veszélyt jelent a környezetre. Fizikai és kémiai veszélyek Gyúlékony folyadék és pára, gőzei a levegővel keveredve robbanásveszélyes keveréket alkotnak. Specifikus veszélyek Nagymennyiségű termék hirtelen felmelegedésekor előfordulhat, hogy a hirtelen elpárolgó alkohol gőzei gyújtóforrás jelenlétében a vízfelületen ellobbannak. Továbbégés nem lehetséges. 

 

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Keverékek Etanol 98,5-99% CAS-szám: 64-17-5 EK-szám: 200-578-6 Besorolás (1272/2008/EK) Besorolás (67/548/EGK) GHS02, Tűzv. foly. 2 – H225 F; R11 Metil-etil-keton 1% CAS-szám: 78-93-3 EK-szám: 201-159-0 Besorolás )1272/2008/EK) Besorolás (67/548/EGK) GHS02, Tűzv. foly. 2 – H225 F; R11 GHS07 Xi; R36 Szemirrit. 2 – H319 R66 STOT egy. 3 – H336 R67 Az R-mondatok teljes listája a 16. pontban olvasható. 

 

4. Elsősegélynyújtás Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános Utasítás az orvos számára: tüneti megfigyelő kezelés. Belélegzés A beteget azonnal vigyük ki a friss levegőre. Eszméletvesztés esetén a beteget stabil oldalfekvő pozícióban kell rögzíteni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Lenyelés Eszméletlen betegnek soha ne adjunk semmit szájon át. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Bőrrel való érintkezés Távolítsuk el az anyaggal átitatott ruházatot. Alaposan mossuk meg a bőrt szappannal és vízzel. Panasz esetén forduljunk orvoshoz. Szemmel való érintkezés Legalább 15 percig mossuk bőséges vízzel a szemeket és panasz esetén forduljunk orvoshoz. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások Gőze nagy koncentrációban, vagy hosszabb ideig belélegezve narkotikus hatású. Eszméletvesztés esetén hívjunk orvost. További részletekért lásd 11. pont. 

 

5. Tűzvédelmi intézkedések Tűzveszélyességi Osztály A Fokozottan tűz-és robbanásveszélyes Oltóanyagok Oltóanyagok Ajánlottak: hab, CO2, por, vízpermet/köd/ködfátyol. Anyagból vagy keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek CO, CO2 Szokatlan tűz- és robbanásveszély Nagymennyiségű termék hirtelen felmelegedésekor előfordulhat, hogy a hirtelen elpárolgó alkohol gőzei gyújtóforrás jelenlétében a vízfelületen ellobbannak. Továbbégés nem lehetséges. Javaslatok tűzoltóknak Speciális tűzoltási eljárások Akadályozzuk meg az elektrosztatikus feltöltődést, szüntessük meg a gyújtóforrásokat. A tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel hűtse. Az oltáshoz használt vizet gyűjtse össze. Védőfelszerelés tűzoltók számára Zárt védőruha és sűrített levegős légzésvédő készülék használata javasolt. 

 

6. Intézkedések baleset esetén Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Akadályozzuk meg a további szivárgást vagy kifolyást. Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését. Szennyezés-mentesítés módszerei Szüntessük meg a gyújtóforrásokat. A kiömlött készítményt kerítsük be, fedjük le és itassuk fel vermikulittal, homokkal, őrölt mészkővel vagy megfelelő anyaggal. Zárt edényzetben szállítsuk a megsemmisítés helyére. Felszedés után alaposan takarítsuk fel a kiömlött anyaggal szennyezett területet és szellőztessünk ki. Egyéb hivatkozás Személyes védelem lásd még 8. pont. 

 

7. Kezelés és tárolás Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. A készítményből elillanó oldószergőz a levegővel robbanásveszélye elegyet képezhet. Kerüljük a termék bőrre-, szembe-, ruhára jutását. Óvakodjunk a termék permetének és gőzének belélegzését. A készítmény használata közben tilos enni, inni és dohányozni. Mossunk kezet használat előtt és után is. Biztonságos tárolás feltételei Száraz, hűvös, jól szellőztetett, közvetlen napfénytől védett helyen tartandó eredeti zárt csomagolásban. Tartsuk távol élelmiszerektől és takarmánytól. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Csomagolása műanyag. Készítménnyel való összeférhetetlenség nem ismert. Meghatározott végfelhasználás A készítmény meghatározott felhasználási lehetőségeit az 1. pontban találja. 

 

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem Expozíciós határértékek Név CAS-szám AK-érték mg/m3 CK-érték mg/m3 MK-érték Jellemző tulajdonság Hivatkozás Etanol 64-17-5 1900 7600 IV. Metiletil-keton 78-93-3 600 900 i, b II. 1., EU3 i = irritáló b = bőrön át felszívódik Az expozíció ellenőrzése Egyéni védőeszközök (védőszemüveg, kesztyű, légzőkészülék) Környezeti expozíció ellenőrzése Biztosítsunk megfelelő általános és helyi szellőztetést, hogy a szennyezést a megengedhető szintre csökkentsük. Mérőberendezéssel ellenőrizzük a légszennyezés értékeit. Légzésvédelem HA fennáll a belégzés veszélye szerves gőzszűrővel (A) és beépített szemcse szűrővel ellátott légzőkészülék használata kötelező. Kézvédelem Viseljünk védőkesztyűt (pl. nitril EN374, butilgumi). Szemvédelem Viseljünk speciális fröccsenés védelemmel ellátott védőszemüveget. Bőrvédelem Nem szükséges rendeltetésszerű használat mellett. Higiéniai intézkedések Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. Az ipari higiénés és biztonsági előírásoknak megfelelően kezelje a készítményt. Használata közben tilos enni, inni és dohányozni. 

 

9. Fizikai és kémia tulajdonságok Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Megjelenés folyadék Szín színtelen Szag jellegzetes, alkoholra emlékeztető szagú Forráspont kb. 78,3 – 79,6 ºC Olvadáspont nincs adat Lobbanáspont kb. 12 ºC alatt Öngyulladás nincs adat Robbanási határértékek Felső határ nincs adat Alsó határ nincs adat Gőznyomás nincs adat Gőzsűrűség(levegő=1) nincs adat Illékonyság Párolgási sebesség nincs adat Viszkozitás nincs adat Vízben való oldhatóság vízzel korlátlanul elegyedik Öngyulladási mód Relatív sűrűség 0,79 – 0,80 @ 20ºC Ph hígítatlanul nincs adat Fajlagos sűrűség (víz=1) nincs adat Bomlási hőmérséklet nincs adat Megoszlási hányados (n-oktanol/víz) nincs adat Oxidálóképesség nincs adat 

 

10. Stabilitás és reakcióképesség Reakciókészség Nincs különös veszély. Normál körülmények között stabil anyag. Kémiai stabilitás Állandó normál hőmérsékleti körülmények között. Veszélyes reakciók lehetősége Etil-alkohol: erős oxidálószerek jelenlétében fokozottan tűz-és robbanásveszélyes. Kerülendő körülmények Tartsuk távol az erős hőtől, szikrától és gyújtóforrásoktól. Összeférhetetlen anyagok Kerülendő anyagok Erős oxidálószerek. Veszélyes bomlástermékek Égéskor mérgező füstök keletkeznek (CO, CO2)  

 

11. Toxikológiai információk Akut toxicitás Belégzés Metil-etil-keton: LC50 / belélegezve patkány / 20 mg / 1/4h Jelentések szerint állatokban: Lenyelés Etanol: LD50 / lenyelve patkány / 21000 mg/kg; Metil-etil-keton: LD50 / szájon át patkány / >2600 mg/kg Jelentések szerint állatokban: Bőrrel való érintkezés Metil-etil-keton: LD50 / bőrön át nyúl / >8000 mg/kg Jelentések szerint állatokban: Helyi hatások Belélegzés Gőzei nagyobb koncentrációban bódítóak, valamint nagy koncentrációban vagy hosszabb ideig belélegezve narkotikus hatásúak. Bőrrel való érintkezés Irritálhatja a bőrt és a légutakat. Szemmel való érintkezés Irritálhatja a szemet. Szenzibilitás Nincs adat. Krónikus toxicitás Nincs adat. Genotoxicitás Nem mutagén. Karcinogenitás Nem karcinogén. Reproduktív toxicitás Nem okoz reproduktív toxicitást. STOT toxicitás Nincs adat. Aspiráció Nincs adat. 

 

12. Ökológiai információk Ökotoxicitás Vízi toxicitás A víz minőségét veszélyeztető folyadék, a halakra és planktonokra közvetlenül károsan hat. Etanol: 9000 mg/l 24h, halált okoz a halakra. Metil-etil-keton: idus melanotus 4600 mg/l LC50 Metiletil-keton: daphnia magna 7060 mg/l EC50 Szárazföldi toxicitás Nincs meghatározva. Szennyvízkezelőben mutatott viselkedés Az anyag fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. Talajban való mobilitás A vízzel minden arányban elegyedik. Perzisztencia és lebonthatóság Általános A felület aktív anyagok biolebonthatósága megfelel a 648/2004/EK rendelet és a 270/2005 (XII. 15.) Korm. r. követelményeinek. Vízben Nincs adat. Levegőben Nincs adat. Talajokban és üledékekben Nincs adat. Bioakkumulációs képesség Nem ismert. PBT- és vPvB-értékelés eredményei Nem tartalmaz poliklórozott szénhidrogéneket és nehézfémeket. 

A festékbolt kínálatában is kapható ez a termék!

Vélemények

5.00
2 értékelés
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
Írja meg véleményét!
2022. 01. 29. -
Gyors, pontos csomagküldés, folyamatos tájékoztatás a feldolgozás állapotáról, kiváló ár
2021. 12. 08. -
Régóta használom tisztításra, fertőtlenítésre, de állítólag kemping égőben is kiváló, nincs büdös mellékszaga. Mindemellett az ára is kedvező.